GDPR

V prípade otázok týkajúcich sa nakladania s osobnými údajmi a záležitostí súvisiacich s GDPR sa môžete obrátiť na:

Michal Hudeček
gdpr@vcelka.cz
alebo na kontakty z Kontakty.

Prehľad a účel zhromažďovaných údajov nájdete vo VOP v časti 8 zde.
Práva dotknutých osôb podľa GDPR nájdete vo VOP.

Služby podpory spracovania údajov:
 • Wedos hosting / Wedos Internet, a.s. (EU)
 • Active24 hosting / ACTIVE 24, s.r.o. (EU)
 • SendInBlue (EU)

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V tomto dokumente vás oboznamujeme so zásadami a princípmi spracúvania vašich osobných údajov a tiež vám poskytujeme prehľadné informácie o nasledujúcich
 1. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom a v akom rozsahu?
 2. Na aké účely spracúvame osobné údaje a čo nás k tomu oprávňuje?
 3. Aký druh osobných údajov to bude? 
 4. Ako dlho budú vaše osobné údaje uložené? 
 5. Ako sa vykonáva spracovanie a ako sú vaše osobné údaje chránené?
 6. Ako môžete overiť alebo ovplyvniť spracovanie svojich osobných údajov? 
 7. Ako môžete uplatniť svoje právo, koľko vás to bude stáť?
Základné pojmy
 • Osobné údaje: sú akékoľvek informácie o fyzickej osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať
 • Subjekt údajov: fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú
 • Kontrolér: je osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za ich zákonné spracúvanie
 • Spracovanie: je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov (napr. zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie, šírenie, zosúlaďovanie, kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie, zničenie, ...)
 • Spracovateľ: je osoba, ktorá spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa
 • Príjemca: je osoba, ktorej sa osobné údaje poskytujú
Kde inde okrem tohto dokumentu nájdete problematiku osobných údajov?
 • Zákon o antispame: Zákon č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti;
 • Občiansky zákonník:zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
 • 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES;
 • Zákon o DPH: zákon č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o ochrane osobných údajov: zákon č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o účtovníctve: zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

1. Kto a v akom rozsahu bude spracúvať vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať predovšetkým my, spoločnosť Levebee s.r.o., so sídlom Na Pankráci 322/26, Praha, PSČ 14000, IČO: 03362078, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 230690 (ďalej len "Levebee"), ktorá bude zároveň správcom vašich osobných údajov. Ďalšie kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke https://www.vcelka.cz/kontakt .

Jednou z našich povinností ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov je poskytovať vám ako dotknutým osobám informácie v rozsahu a spôsobom uvedeným najmä v článkoch 12 a 13 GDPR, čo robíme prostredníctvom tejto webovej stránky. 

Naše služby sú poskytované v spolupráci s inými subjektmi mimo našej spoločnosti, čo vedie k potrebe výmeny informácií s týmito subjektmi vrátane vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje tak môžu byť okrem našich zamestnancov sprístupnené aj našim zmluvným partnerom vrátane osôb, ktoré s nami tvoria obchodné skupiny, ako aj ich zamestnancom alebo zmluvným partnerom, ktorí prispievajú k plneniu nižšie uvedených účelov spracovania. Vždy v rozsahu zodpovedajúcom príslušnému účelu. 

Na uzatvorenie zmluvného vzťahu s vami a na prijatie predzmluvných opatrení, najmä ak sa rozhodnete využiť možnosť uzatvoriť s nami zmluvu na základe individuálnej ponuky, je potrebné poskytnúť vaše osobné údaje osobe, ktorá vás bude kontaktovať, pripraví pre vás ponuku, uzatvorí s vami príslušnú zmluvu a bude s vami ďalej komunikovať, a to všetko v rozsahu potrebnom na vykonanie uvedených činností. V rámci plnenia zmluvného vzťahu s vami sa spravidla poskytujú všetky osobné údaje, ktoré možno vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za relevantné, odborníkom v príslušných oblastiach alebo iným osobám určeným ako vaše kontaktné osoby, aby vám mohli odpovedať na vaše prípadné otázky a poskytnúť vám konzultácie.

Tieto subjekty sme starostlivo vybrali a ktoré sú schopné zabezpečiť dostatočnú ochranu vašich osobných údajov. 

Ak nám to ukladá zákon, sme povinní vaše osobné údaje odovzdať aj rôznym štátnym a medzinárodným orgánom, napr. daňovému úradu v prípade daňovej kontroly, dožiadaniu Polície ČR. V takomto prípade môžu byť vaše osobné údaje odovzdané aj príslušným orgánom štátnej správy.

V ostatných prípadoch odovzdáme vaše osobné údaje mimo našej spoločnosti, len ak nám to povolíte.

2. Na aké účely spracúvame osobné údaje a čo nás k tomu oprávňuje?
Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:
 • na uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu s vami alebo na prijatie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť;
 • plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy SR alebo EÚ, napr. plnenie účtovných a daňových povinností voči regulačným a štátnym orgánom, ktoré nám ukladá zákon o účtovníctve, zákon o DPH, alebo plnenie povinností, ktoré nám ukladá GDPR a iné právne predpisy;
 • zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov spočívajúce v prípadnej potrebe preukázania, uplatnenia alebo ochrany našich právnych nárokov, či už v súdnom alebo inom konaní alebo v mimosúdnom konaní, vrátane potreby súvisiacich krokov, medzi ktoré spravidla patrí odovzdanie údajov vybranému advokátovi na vypracovanie právnych analýz, návrh príslušného postupu a jeho realizácia, predloženie príslušného návrhu a dôkazov súdu alebo iným orgánom v priebehu súdneho alebo iného konania (napr. atď.;
 • vedecký výskum na účely zlepšenia aplikácie a kvality služieb, najmä prostredníctvom strojového učenia, t. j. schopnosti aplikácie čo najautomatickejšie rozpoznať kvalitu čítania na základe výstupov jednotlivých používateľov v rámci aplikácie, ich vyučovacích postupov a zvukových záznamov čítania slov a viet jednotlivými používateľmi;
 • vyhodnocovanie úspešnosti marketingových kampaní, ako aj spokojnosti zákazníkov s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a primerane upraviť produkty;
 • marketingové a iné obchodné oznámenia, najmä na informovanie o ďalších produktoch a službách spoločnosti Levebee a tretích strán.

Účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje, možno rozdeliť do dvoch kategórií. Účely, na ktoré sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, a účely, na ktoré sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje len s vaším súhlasom. 

Prvá kategória zahŕňa účely spracúvania uvedené v písmenách a), b) a c) vyššie, ktoré samy osebe predstavujú právny základ spracúvania vašich osobných údajov. Na druhej strane spracovanie vašich osobných údajov na účely uvedené v písmenách d), e) a f) je možné len s vaším súhlasom. 

Bez spracúvania osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu s vami alebo prijatia prevádzkovateľa podľa písmena b) a uplatnenia oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa písmena c) nie je možné uzatvoriť alebo plniť príslušný zmluvný vzťah.  To znamená, že spoločne môžeme uzavrieť a plniť zmluvu bez toho, aby sme spracúvali vaše osobné údaje na tieto účely. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sme vykonali pred jeho odvolaním.

3. O aké osobné údaje ide?

Spracúvame len primerané, relevantné a presné osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracúvajú. Tieto údaje budeme následne aktualizovať na základe vašich návrhov zaslaných prostredníctvom e-mailu na aktualizáciu vašich osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje sú presné a máte právo požiadať o opravu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracované osobné údaje sú nepresné alebo neúplné. 

Všetky vaše osobné údaje, bez ohľadu na to, či ich spracúvame s vaším súhlasom alebo bez neho, budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie príslušného účelu, na ktorý boli spracované. Potom ich môže spoločnosť Levebee spracúvať len vo forme, ktorá už neumožňuje vašu identifikáciu.

Spracúvame všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré môžu byť relevantné na splnenie niektorého z uvedených účelov spracúvania. Ide o vaše základné osobné údaje, údaje o zmluve a službe, ktorú si u nás objednáte, údaje z našej komunikácie s vami, záznamy o výstupoch jednotlivých používateľov v aplikácii a ďalšie údaje uvedené nižšie.

Najväčšie množstvo osobných údajov spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu s vami, ako aj na vedecké účely a strojové učenie. Dôvodom je naša snaha poskytovať čo najlepšie služby a maximálnu spoluprácu na profesionálnej úrovni, dlhodobý rozvoj našich služieb a minimalizovať potrebu zaťažovať vás ďalšími otázkami o skutočnostiach, ktoré ste nám už oznámili, alebo o dokumentoch, ktoré ste nám už predložili. 

Na účely plnenia našich zákonných povinností a zabezpečenia ochrany našich práv a právom chránených záujmov spočívajúcich v prípadnej potrebe preukazovania, uplatňovania alebo ochrany našich právnych nárokov spracúvame len osobné údaje, ktoré predpokladajú príslušné právne predpisy. Na účely marketingu a inej osobnej komunikácie spracúvame len vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Nespracúvame údaje, ktoré odhaľujú váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje na účely vašej jednoznačnej identifikácie, údaje o vašom zdraví, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii, s výnimkou hlasových záznamov čítania slov a viet, ktoré spracúvame len na účely plnenia našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Nahrávky vášho hlasu spracovávame len v pseudonymizovanej podobe na vedecké účely prostredníctvom strojového učenia.  

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú:

a) Identifikačné údaje
Základné údaje, na základe ktorých vás môžeme jednoznačne identifikovať, zahŕňajú vaše:

Meno a priezvisko, prípadne meno zákazníka, e-mailovú adresu zákazníka a IP adresu zákazníka.  

Ak uzatvárate zmluvu ako podnikateľ, identifikačné údaje obsahujú aj:

Adresu bydliska a identifikačné číslo. 

b) Kontaktné údaje
Údaje, na základe ktorých vás môžeme v prípade potreby kontaktovať, zahŕňajú vašu:

doručovaciu adresu (ktorá môže byť rovnaká ako adresa vášho trvalého bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu.

c) Informácie týkajúce sa plnenia zmluvy medzi nami a ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe zmluvy, iného dokumentu, ktorý ste nám poskytli, alebo pri osobnom stretnutí či komunikácii na diaľku, vrátane následných aktualizácií

Podľa potreby to môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na,

ďalšie informácie o vašom zákazníckom účte, Výstupy jednotlivých používateľov v súvislosti s ich používaním aplikácie, výučbové postupy, zvukové záznamy čítania slov a viet jednotlivými používateľmi, údaje o operáciách vykonávaných na zariadeniach používaných používateľmi na základe zmluvy, záznamy o komunikácii s nami, záznamy o riadnom a kvalitnom plnení zákonných povinností vyplývajúcich z príslušnej zmluvy, napr. Faktúry, čísla bankových účtov, doklady o zaplatení atď.

4. Ako dlho budú vaše osobné údaje uložené?
Všetky osobné údaje, či už ich spracúvame s vaším súhlasom alebo bez neho, budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie príslušného účelu, na ktorý boli spracované. Potom ich môžeme spracúvať len vo forme, ktorá už neumožňuje vašu identifikáciu.

Na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu s vami spracúvame vaše osobné údaje len dovtedy, kým výslovne neodmietnete uzatvoriť zmluvu alebo kým nebude inak zrejmé, že zmluva medzi nami nebude uzatvorená. 

Na účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi nami a na zabezpečenie našich súvisiacich práv a právom chránených záujmov spracúvame vaše osobné údaje počas trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, spravidla do zrušenia zákazníckeho účtu. 

Vykonávanie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy Českej republiky a EÚ, vyžaduje spracúvanie vašich osobných údajov v súlade so zákonnými lehotami stanovenými týmito predpismi, a to aj po ukončení zmluvy medzi nami. Ide napríklad o zákon o DPH, ktorý nám ukladá povinnosť uchovávať daňové doklady a záznamy s podrobnými informáciami o poskytnutých službách desať (10) rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa transakcia uskutočnila, alebo zákon o účtovníctve, ktorý nám ukladá povinnosť uchovávať všetky účtovné doklady päť (5) rokov. 

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, spracúvame až do odvolania vášho súhlasu. Ak svoj súhlas neodvoláte, potom po dobu desiatich (10) rokov odo dňa ukončenia práv a povinností vyplývajúcich z príslušnej zmluvy. Toto obdobie pre údaje spracúvané na marketingové účely a iné účely obchodnej komunikácie predĺžime v prípade, že pozitívne zareagujete na jednu z ponúk, ktoré vám boli zaslané, napr. nám poviete, že bola pre vás užitočná, alebo vyjadríte záujem o podrobnosti, a to na obdobie piatich (5) rokov od takejto reakcie. V prípade údajov spracúvaných na účely vedeckého výskumu a strojového učenia budeme takéto údaje uchovávať až po uplynutí vyššie uvedenej lehoty v podobe, ktorá už neumožňuje vašu identifikáciu.

Výššie uvedené lehoty sa vždy skrátia, ak na základe iných okolností prípadu dospejeme k záveru, že príslušný účel, na ktorý boli vaše osobné údaje uchovávané, už bol úplne splnený.

5. Ako sa spracúvanie vykonáva a ako chránime vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom na vyššie uvedené účely a spôsobom, ktorý je s týmito účelmi zlučiteľný. 

Vaše osobné údaje spracúvame automaticky v rámci našich informačných systémov a manuálne. Manuálne spracovanie vykonávajú naši zamestnanci alebo tretie strany. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti. 

Na ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením údajov používame vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré zohľadňujú povahu, rozsah, kontext, účely spracúvania, ako aj rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre vaše práva a slobody, ako aj stav techniky a náklady na realizáciu. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

6. Ako môžete overiť alebo ovplyvniť spracovanie svojich osobných údajov?
Osobné údaje spracúvame transparentne a korektne, ako to vyžadujú platné a účinné právne predpisy. Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať spôsobom, ktorý bežne používate pri komunikácii s nami, napr. prostredníctvom webového formulára, e-mailu, telefonicky alebo návštevou nášho sídla (viac informácií nájdete v časti 7 nižšie). 

Máte najmä nasledujúce možnosti, ako si overiť alebo ovplyvniť spracovanie vašich osobných údajov

a) Právo na prístup k vašim osobným údajom
Ak si nie ste istí, (i) či spracúvame vaše osobné údaje, (ii) v akom rozsahu, (iii) z akého dôvodu, (iv) ako dlho ich plánujeme spracúvať, (v) komu sú sprístupnené, (vi) aké ďalšie práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi alebo (vi) z akého zdroja sme vaše osobné údaje získali (pokiaľ sme ich nezískali priamo od vás), môžete nás o tieto informácie požiadať. 

Na vašu žiadosť vám poskytneme aj kópiu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Ak požiadate o viac ako jednu kópiu, sme povinní vás informovať, že sme oprávnení účtovať vám primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom.

Ak nás požiadate elektronicky, odpovieme vám tiež elektronicky, pokiaľ súčasne nepožiadate o iný spôsob komunikácie. 

Podrobnosti sú uvedené v článku 15 GDPR.

b) Právo na opravu vašich osobných údajov
Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu, aktualizáciu alebo doplnenie. 

Podrobnosti sú uvedené v čl. 16 GDPR.

c) Právo na vymazanie vašich osobných údajov
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje (i) sú spracúvané nezákonne, (ii) niektoré z nich už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, (iii) sú spracúvané napriek vášmu odvolaniu súhlasu (a zároveň neexistuje iný právny dôvod, (iv) námietka proti spracúvaniu má byť kladne vybavená (pozri nižšie), (v) potreba vymazania vyplýva z českého práva alebo práva EÚ, máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktorých sa to týka. Vašej žiadosti však nebudeme môcť vyhovieť, ak bude neoprávnená, alebo ak je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú sme povinní dodržiavať, alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu, alebo na štatistické účely, ktoré od nás môže vyžadovať napríklad Český štatistický úrad, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Podrobnosti sú uvedené v článku 17 GDPR.

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak sa domnievate, že (i) osobné údaje, ktoré spracúvame, nie sú presné, (ii) spracúvanie je nezákonné a namiesto vymazania uprednostňujete obmedzenie ich používania, (iii) vaše osobné údaje už nepotrebujeme spracúvať na splnenie niektorého z našich stanovených účelov, ale vy ich potrebujete na vytvorenie, vykonanie, alebo obhajovať právne nároky, alebo (iv) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu (pozri nižšie), máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania príslušných osobných údajov, kým nebudeme schopní overiť presnosť, zákonnosť spracúvania alebo platnosť vašej námietky, alebo kým vám neposkytneme vaše osobné údaje na účely vašich právnych nárokov.

e) Právo na prenosnosť údajov
Ak spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami, máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu v tomto rozsahu, ak je to technicky možné. 

f) Právo namietať proti spracúvaniu
Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely (i) priameho marketingu alebo (ii) na základe našich oprávnených záujmov a tieto záujmy neprevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. V takom prípade už nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať. 

g) Právo na odvolanie súhlasu
Bez určitých osobných údajov, ktoré spracúvame na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy, nie je možné uzavrieť zmluvu. Ak však potrebujeme váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov (najmä na marketingové a obchodné účely), máte právo tento súhlas neposkytnúť alebo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na možnosť uzatvorenia alebo plnenia zmluvy. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete tiež odvolať len čiastočne (v súvislosti s konkrétnymi osobnými údajmi) v ktoromkoľvek z nižšie uvedených formulárov.

7. Ako môžete uplatniť svoje právo a koľko vás to bude stáť?
Vykonanie vašich práv je bezplatné. 
Ak máme odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti alebo totožnosti osoby, ktorá uplatňuje svoje právo, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie potrebné na potvrdenie vašej totožnosti. 

Môžete uplatniť svoje práva vrátane odvolania alebo obmedzenia súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu našej spoločnosti Levebee s.r.o., Na Pankráci 322/26, Praha 4, 140 00 ;
 • elektronicky
 • e-mailom zaslaným na adresu podpora@vcelka.cz
 • telefonicky na čísle +420 799 512 123
 • alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý stále používate na komunikáciu s nami.
Ak uplatníte niektoré zo svojich práv, môžete očakávať našu odpoveď bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti alebo od jej osobného alebo telefonického oznámenia. 

Chceli by sme vás informovať, že vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme toto obdobie predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O tomto predĺžení vás samozrejme budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti, pričom uvedieme aj dôvody. 

Ak sa rozhodnete komunikovať s nami elektronicky s cieľom uplatniť jedno z vašich práv, poskytneme vám informácie o vašej žiadosti aj elektronicky. Ak uprednostňujete iný spôsob poskytovania informácií o vašej žiadosti (napríklad písomne alebo ústne) a oznámite nám to, pokúsime sa s vami komunikovať spôsobom, ktorý ste si vybrali, za predpokladu, že budeme schopní jednoznačne preukázať vašu totožnosť. 

O spracovaní vašej žiadosti vás budeme informovať, a to aj v prípade, že neprijmeme opatrenia, o ktoré ste nás požiadali, ako aj o dôvodoch, prečo sme tak urobili.

Všetkým príjemcom, ktorým poskytneme vaše osobné údaje, oznámime každú opravu, obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov, okrem prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Ak nesúhlasíte buď so spôsobom, akým spracúvame vaše údaje, alebo sa domnievate, že sme pri spracúvaní vašich údajov porušili pravidlá ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, Úrad na ochranu osobných údajov, a to

elektronicky na adrese: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10
telefonicky: +420 234 665 111
písomne na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7


Pre vaše pohodlie uvádzame anglický preklad nasledujúcej stránky. V prípade rozporu vo výklade má prednosť česká verzia.