Pre špecialistov

Počas celej doby prípravy projektu Včielka úzko spolupracujeme s odborníkmi z radov špeciálnych pedagógov a psychológov z praxe, ale aj z akademickej pôdy. Do testovania aplikácie potom boli prednostne zapojení práve špeciálni pedagógovia z niekoľkých rôznych poradní v SR.

Aplikáciu Včielka je možné v rámci CPPPaP, CŠPP a pre logopédov používať úplne bezplatne, bez obmedzení a bez akýchkoľvek budúcich záväzkov.

Pretože práve odborníci z CPPPaP z celej SR sú našimi hlavnými partnermi, aplikácia Včielka je priebežne prispôsobovaná práve ich potrebám.

Aktuálny prehľad nájdete v sekcii Kde Včielka pomáha.

Pomôžeme vám začať


Zoznam všetkých centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva v SR vedie MŠVVaŠ tu:
https://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo/