Dyslexia a čitateľská gramotnosť

Včielka pomáha s čítaním všetkým deťom prostredníctvom systematického rozvoja čitateľských schopností. Vďaka svojmu obsahu a nastaviteľnému prostrediu je vhodným pomocníkom pre deti so ŠPU (obzvlášť pre dyslektikov).

Vzdelať dieťa v rovine čitateľskej gramotnosti je jednou z najťažších úloh každého formálneho (školského) vzdelávacieho procesu. V podmienkach inkluzívneho vzdelávania je však plnenie tohto zadania často veľmi namáhavé vzhľadom na obrovskú variabilitu potrieb a možností jednotlivých žiakov.

Čitateľská gramotnosť 

Čitateľská gramotnosť predstavuje celý komplex schopností, z ktorých sa veľmi ťažko vyčleňujú jednotlivé zložky. Pre potrebu výučby či ďalšej pedagogickej intervencie je potrebné brať do úvahy úroveň techniky čítania ako predpokladu samotného čítania (presnosť, plynulosť, rýchlosť) a úroveň porozumenia čítanému (pochopenie textu a následné premýšľanie o ňom, vyhľadávanie informácií, vyvodzovanie súvislostí, aplikácia získaných informácií, porozumenie grafom, tabuľkám,... vo vzťahu k reálnemu životu). Ak sa čitateľské schopnosti rozvíjajú vo všetkých svojich etapách, ako je pregramotnosť, počiatočná gramotnosť, etapa praktizovaného čítania, etapa čitateľstva (Helus, 2012), tak je výsledkom funkčné čítanie, ktoré jedincovi otvára cestu k celoživotnej spokojnosti a spoločenskému uplatneniu.

Problémy s čítaním

V školskej praxi sa stretávame s mnohými deťmi, ktoré majú z rôznych dôvodov problémy pri rozvoji svojich čitateľských schopností a zručností, ktoré sa môžu prejavovať až výučbovým zlyhávaním.
V tejto súvislosti najčastejšie hovoríme o špecifických poruchách učenia – dyslexii, prípadne aj dysortografii.

Títo žiaci majú problémy pri nadobúdaní čitateľských schopností aj napriek tomu, že majú dobrý vzdelávací potenciál, zodpovedajúce metodické vedenie a majú aj podporujúce a stimulujúce rodinné zázemie. Základnými predpokladmi pre úspešný rozvoj čítania a písania sú v počiatočných etapách jazykové schopnosti, a to najmä fonologické povedomie, zrakové vnímanie a ďalšie percepčne motorické funkcie, psychické predpoklady ako pozornosť, sústredenie, pamäťové funkcie a nakoniec osobnostné a motivačné faktory. Aj žiaci s dyslexiou môžu byť úspešnými čitateľmi, pokiaľ sa im poskytne potrebná podpora. Záleží, samozrejme, na prístupe žiaka a jeho rodiny.

Starostlivosť je potrebné venovať aj žiakom s nešpecifickými poruchami učenia (Kucharská & Špačková, 2013), ktoré majú svoju príčinu v nevýhodných dispozičných a motivačným faktoroch dieťaťa, prípadne v nesprávnom metodickom vedení. Veľmi rizikovými žiakmi sú žiaci s vývojovou dysfáziou – špecificky narušeným vývojom reči a jazyka (Kucharská, 2014).

Ako Včielka pomáha?

Možností podpory žiakov s problémami v čítaní je zdanlivo veľa - tlačené materiály, špecializované SW, aktívne pôsobenie preškolených pedagógov, inštitút školských poradenských pracovísk - najmä pomoc školských špeciálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov v školských poradenských zariadeniach. Po bližšom preskúmaní trhu však materiálov až toľko nie je. Rodičia sami vnímajú nedostatočnú variabilitu pomôcok. Pedagógovia nemajú dostatok času na vytváranie individuálnych pracovných listov a materiálov.

Včielka je tu preto, aby pomohla všetkým zapojeným skupinám (pedagogickým pracovníkom, rodičom a najmä samotným deťom), a to svojou variabilitou a rešpektom k jednotlivým vývojovým etapám čítania. Všetky cvičenia vo Včielke sú dostupné v menej či viac obťažných variantoch a voliteľných obmenách. Veľkým prínosom je tiež vysoká nastaviteľnosť pracovného prostredia (farba / štýl / veľkosť písma, farba pozadia, možnosť použitia záložky ai.).

  • Včielka obsahuje štruktúrované a vzájomne previazané cvičenia stimulujúce rozvoj techniky čítania (od počiatočného čítania až po úroveň jeho automatizácie) s možnosťou voľby primeranej technickej náročnosti a grafického zobrazenia. Takto je možné maximálne efektívne urýchliť / podporiť správnu techniku čítania pri použití analyticko-syntetickej aj genetickej metódy výučby čítania. 

  • Včielka ponúka nezvyčajne prepracované cvičenia podporujúce fonologické povedomie, ktorého úroveň je zásadná pre rozvoj čítania.

  • V rámci hernej časti aplikácie dieťa nevedomky trénuje tiež ďalšie percepčné funkcie ako je pozornosť, sústredenie a pamäťové funkcie.

  • V sekcii venovanej písaniu je možné so Včielkou trénovať jednotlivé jazykové javy, ktoré robia ťažkosti nielen žiakom so ŠPU, teda napríklad mäkčenie, rozdeľovanie slovných spojení a viet, určovanie dĺžok samohlások alebo dopĺňanie vynechaných písmen či diakritiky.

  • Včielka ponúka tiež veľký výber cvičení na podporu porozumenia čítanému, a to preto, aby u žiakov s ťažkosťami v čítaní (ale aj u tých, ktorí čítanie technicky zvládajú) došlo k maximálnemu rozvoju čitateľskej gramotnosti.


Aplikácia je vytváraná odborníkmi so znalosťou problematiky čítania, špecifických porúch učenia a potrieb čitateľov tak, aby fungovala ako individuálny tréner čítania (kombinuje odbornosť s možnosťami škálovania online aplikácie). Včielka je pomocníkom pre žiakov, rodičov, učiteľov a špeciálnych pedagógov. Včielka dokáže diagnostikovať problémové oblasti čítania a navrhne cvičenia ušité na mieru konkrétnemu dieťaťu, ktoré ďalej adaptívne prispôsobuje podľa pokroku dieťaťa. Pedagógom prináša možnosť cielenejšej intervencie v prospech detí a aj užšiu spoluprácu s rodinou a žiakom samotným.

Literatúra:
Helus, Z. (2012). Reflexe nad problémy gramotnosti. Pedagogika, 62(1-2), 205-210.
Kucharská, A., & Špačková, K. (2013). Specifické poruchy učení v poradenském kontextu. In Valentová, L. a kol. Školní poradenství I. (192-221). Praha: PedF UK.
Kucharská, A. (2014): Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. 1. vyd. Praha: PedF UK.