Dyslexia a čitateľská gramotnosť

Včielka pomáha s čítaním všetkým deťom prostredníctvom systematického rozvoja čitateľských schopností. Vďaka vyhovujúcemu obsahu je navyše vhodná aj pri problémoch s dyslexiou.

Požiadavka na funkčnú čitateľskú gramotnosť je kľúčovou úlohou formálneho vzdelávania - školy. V podmienkach inkluzívneho vzdelávania je však plnenie tohto zadania veľmi namáhavé vzhľadom na obrovskú variabilitu potrieb a možností jednotlivých detí/žiakov.

Čitateľská gramotnosť

Čitateľská gramotnosť predstavuje celý komplex schopností, z ktorých sa veľmi ťažko vyčleňujú jednotlivé zložky. Pre potrebu výučby či ďalšej pedagogickej intervencie je potrebné brať do úvahy úroveň techniky čítania ako predpokladu samotného čítania (presnosť, plynulosť, rýchlosť) a úroveň porozumenia čítanému (pochopenie textu a následné premýšľanie o ňom, vyhľadávanie informácií, vyvodzovanie súvislostí, aplikácia získaných informácií, porozumenie grafom, tabuľkám,... vo vzťahu k reálnemu životu). Ak sa čitateľské schopnosti rozvíjajú vo všetkých svojich etapách, ako je pregramotnosť, počiatočná gramotnosť, etapa praktizovaného čítania, etapa čitateľstva (Helus, 2012), tak je výsledkom funkčné čítanie, ktoré jedincovi otvára cestu k celoživotnej spokojnosti a spoločenskému uplatneniu.

Problémy s čítaním

V školskej praxi sa stretávame s mnohými deťmi, ktoré majú z rôznych dôvodov problémy pri rozvoji svojich čitateľských schopností a zručností, ktoré sa môžu prejavovať až výučbovým zlyhávaním.
V tejto súvislosti najčastejšie hovoríme o špecifických poruchách učenia – dyslexii, prípadne aj dysortografii.

Títo žiaci majú problémy pri nadobúdaní čitateľských schopností aj napriek tomu, že majú dobrý vzdelávací potenciál, zodpovedajúce metodické vedenie a majú aj podporujúce a stimulujúce rodinné zázemie. Základnými predpokladmi pre úspešný rozvoj čítania a písania sú v počiatočných etapách jazykové schopnosti, a to najmä fonologické povedomie, zrakové vnímanie a ďalšie percepčne motorické funkcie, psychické predpoklady ako pozornosť, sústredenie, pamäťové funkcie a nakoniec osobnostné a motivačné faktory. Aj žiaci s dyslexiou môžu byť úspešnými čitateľmi, pokiaľ sa im poskytne potrebná podpora. Záleží, samozrejme, na prístupe žiaka a jeho rodiny.

Starostlivosť je potrebné venovať aj žiakom s nešpecifickými poruchami učenia (Kucharská & Špačková, 2013), ktoré majú svoju príčinu v nevýhodných dispozičných a motivačným faktoroch dieťaťa, prípadne v nesprávnom metodickom vedení. Veľmi rizikovými žiakmi sú žiaci s vývojovou dysfáziou – špecificky narušeným vývojom reči a jazyka (Kucharská, 2014).

Ako Včielka pomáha?

Možností podpory žiakov s problémami v čítaní je zdanlivo veľa - tlačené materiály, špecializované SW, aktívne pôsobenie preškolených pedagógov, inštitút školských poradenských pracovísk - najmä pomoc školských špeciálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov v školských poradenských zariadeniach. Po bližšom preskúmaní trhu však materiálov až toľko nie je. Rodičia sami vnímajú nedostatočnú variabilitu pomôcok. Pedagógovia nemajú dostatok času na vytváranie individuálnych pracovných listov a materiálov.

Včielka zlepšuje úroveň čitateľských schopností. Aplikácia ponúka práve túto variabilitu, pričom rešpektuje vývoj jednotlivých etáp čítania, a teda aj náročnosť a taktiež rešpektuje i potreby jednotlivých žiakov.

  • Včielka obsahuje štruktúrované a navzájom previazané cvičenia stimulujúce rozvoj techniky čítania od počiatočného čítania po úroveň automatizácie s možnosťou voľby primeranej technickej náročnosti a grafického zobrazenia. Takto je možné maximálne efektívne urýchliť, prípadne podporiť správnu techniku čítania pri použití analyticko-syntetickej a genetickej metódy výučby čítania.
  • Včielka ponúka naozaj rozsiahle cvičenia podporujúce fonologické povedomie, ktorého úroveň je zásadná pre rozvoj čítania. V rámci hier dieťa trénuje, samozrejme, aj ďalšie percepčné funkcie, pozornosť, sústredenie, pamäťové funkcie a voľné úsilie.
  • Včielka ponúkne aj veľký objem cvičení na podporu porozumenia čítanému tak, aby sa u žiakov s problémami s čítaním, ale aj bez nich umožnil maximálny rozvoj čitateľskej gramotnosti vzhľadom k možnostiam každého užívateľa.


Aplikácia je vytváraná odborníkmi so znalosťou problematiky čítania, špecifických porúch učenia a potrieb čitateľov tak, aby fungovala ako individuálny tréner čítania (kombinuje odbornosť s možnosťami škálovania online aplikácie). Včielka je pomocníkom pre žiakov, rodičov, učiteľov a špeciálnych pedagógov. Včielka dokáže diagnostikovať problémové oblasti čítania a navrhne cvičenia ušité na mieru konkrétnemu dieťaťu, ktoré ďalej adaptívne prispôsobuje podľa pokroku dieťaťa. Pedagógom prináša možnosť cielenejšej intervencie v prospech detí a aj užšiu spoluprácu s rodinou a žiakom samotným.

Literatúra:
Helus, Z. (2012). Reflexe nad problémy gramotnosti. Pedagogika, 62(1-2), 205-210.
Kucharská, A., & Špačková, K. (2013). Specifické poruchy učení v poradenském kontextu. In Valentová, L. a kol. Školní poradenství I. (192-221). Praha: PedF UK.
Kucharská, A. (2014): Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. 1. vyd. Praha: PedF UK.