Dejový obrázok s určovaním slabík

Tipy na využitie tohto cvičenia doma aj v škole.

Dejový obrázok s určovaním slabík

Fonológia


Dejový obrázok s určovaním slabík

Dějový obrázek - cvičení podporuje správný a přirozený řečový vývoj. Jako podnětový materiál je využíván dějový obrázek. Navíc cvičení podporuje fonologické dovednosti - rozdělování slov na slabiky, určování počtu slabik, vnímání délky slabik.

Cvičení vede děti za pomoci dospělého/trenéra ke správému vyjadřování, formování myšlenek a vlastnímu vypravování. Aktivizuje vědomosti, zkušenosti a fantazii dítěte. Podpora naslouchání a komunikace znamená první krok k úspěšnému čtenářství a později plnohodnotné čtenářské gramotnosti jako je porozumění, vyvozování, uvědomění si, sdílení,...
Cílenými otázkami je možno rozvíjet i porozuměním prostorovým, časovým pojmům, kvalitativním a kvantitativním vztahům jako např. nahoře, dole, vzadu, vpředu, vpravo, vzadu, vedle, hned vedle,… S dějovými obrázky můžete pracovat v různých obměnách.

Cvičení podporuje i fonologické dovednosti - rozdělování slov na slabiky, určování počtu slabik, vnímání délky slabik.

Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova - rozdělovat ho na slabiky a správně vnímat délku samohlásek - slabik.

Toto cvičení je vhodné pro předčtenáře a začínající čtenáře, preventivně v předškolním věku a stimulačně na počátku školní docházky.
Při tomto cvičení je důležité a potřebné u dítěte sedět. Ale i samostatné „objevování“ dějových obrázků je pro dítě podnětné a jistě i zábavné. Při určování počtu a délky slabik ve slovech program nedovolí dítěti chybu.